Opinia eksperta dotycząca systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też zdaniem biegłego dochodzi do notorycznego łamania norm i procedur. Pamiętajmy że coś takiego funkcjonuje w ścisłym centrum Rzeszowa 300 m od Galerii Rzeszów.

Jako trzecią prezentujemy opinię dot. systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

[…]

Opracowanie dotyczące inwentaryzacji kanalizacji ścieków surowych […] wykonane błędnie: zawiera nieprawdziwe informacje w zakresie schematu technologicznego oraz rzutu instalacji, co zostało potwierdzone podczas rozprawy w dniu 28 listopada 2017 r.

[…]

Oczyszczalnia pracowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego. Średnie obciążenie hydrauliczne instalacji wynosiło 103%. Odnotowano jednak przypadki występowania przepływu ścieków 2-krotnie wyższego od przepustowości nominalnej instalacji!!!

Odnotowano wielokrotnie przekroczenia wymagań prawnych w zakresie dopuszczalnej ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do miejskiego systemu kanalizacji […]. Od stycznia do października 2017 r. przepływy ścieków powyżej wartości dopuszczalnej 1200 m3/d wystąpiły 30 razy.

[…]

Ilość ścieków przemysłowych z firmy RES_DROB stanowi średnio 2,5% udziału wszystkich ścieków dopływających do rzeszowskiej oczyszczalni. Biorąc pod uwagę cały system kanalizacyjny w Rzeszowie to ten udział ścieków z przemysłu drobiarskiego jest znaczący.

[…]

[…] z technologicznego punktu oczyszczalnia nie funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą wyniki kontroli przeprowadzonych przez MPWiK w 2017 r. Wyniki badań tzw. Prób chwilowych ścieków pobieranych w różnych porach funkcjonowania obiektu ( godz. 7-14) wykazały ponadprzeciętne przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji.

[…]

Przedstawiona konfrontacja danych negatywnie obrazuje funkcjonowanie instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych. Z technologicznego punktu podczyszczalnia powinna zapewniać stabilne oczyszczanie ścieków podczas eksploatacji w ujęciu dobowym, a ponadnormatywne przekroczenia mogą pojawiać się jedynie okazjonalnie. W tym przypadku nie można mówić o incydentalności.

[…]

Podczas wizji lokalnej w dniu 28 listopada 2017 r. odnotowano nieprawidłowe wykonanie odwodnienia liniowego z mycia samochodów transportowych, które dostarczają żywiec drobiowy […] Dodatkowo podczas mycia samochodów ciężarowych do podczyszczalni dostają się zanieczyszczania ropopochodne obecne w podwoziu samochodów.

[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia ekspertki w zakresie zgodności eksploatacji podczyszczalni ścieków zakładu RES-DROB z założeniami projektowymi

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też nie są przestrzegane żadne normy i procedury i coś takiego funkcjonuje w centrum Rzeszowa i na co dzień zatruwa nas fetorem.

Jako drugą prezentujemy opinię w zakresie zgodności eksploatacji zakładowej podczyszczalni ścieków Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB z założeniami projektowymi a także osiąganej efektywności w oczyszczaniu ścieków oraz utrzymaniu zasięgu uciążliwości odorowych.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

Posadzka na zbiorniku osadu była zanieczyszczona resztkami spadającymi z taśmociągu odprowadzającego zanieczyszczenia z sita, znajdującego się stropie zbiornika retencyjnego.

Na terenie podczyszczalni wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, który głównie powstaje przy wirowaniu osadu.

W związku ze skargami mieszkańców, Zakład wykonał dodatkowe przewody wentylacji mechanicznej, zakończone Biofiltrami typ KS-RE, wypełnione naturalnymi włóknami drewna, ale jest to niewystarczające.

Z piaskownika odprowadzany jest odciek do zbiornika retencyjnego, a osad powinien być wybierany okresowo ręcznie. Wg wyjaśnień przedstawiciela Zakładu ilość osadu jest niewielka, czego nie można było stwierdzić podczas oględzin. Piaskownik stwarza również problemy zapachowe.

[…]

Wraz z instrukcją eksploatacji oczyszczalni przekazany został wzór prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni […], jednak dziennik nie jest prowadzony. Brak odczytów przepływomierza, na podstawie których można określić ilość ścieków w m3/d doprowadzonych do flotatora. Brak danych dotyczących zużycia chemii, brak danych o ilości odwirowanego osadu. Wszystkie awarie i uwagi o pracy oczyszczalni powinny być wpisane w konkretnym dniu.

Powyższe dane są niezbędne do określenia prawidłowej eksploatacji podczyszczalni oraz stwierdzenia wykorzystania przelewu awaryjnego.

[…]

Wątpliwości budzi małe stężenie zawiesiny, gdyż nie ma to odzwierciedlenia w ilościach powstających osadów na oczyszczalni. Pobór prób nie odbywał się proporcjonalnie do ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, ale do odczytów wodomierza, czyli zużytej wody w Zakładzie.

[…]

Należy usprawnić sposób transportu skratek z sita, gdyż istniejący powoduje stałe zanieczyszczenie stropu zbiornika osadu resztami z sita, co jest trudne do sprzątania i jest dodatkowym źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia eksperta w sprawie emisji odorów z podczyszczalni ścieków ubojni RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie, w trybie informacji publicznej, czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res-Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 roku i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych zdecydowanych działań! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa i dlaczego jest źródłem niszczącego nasze zdrowie fetoru.

Jako pierwszą prezentujemy opinię w sprawie przyczyn występowania uciążliwości dla otoczenia wskutek emisji do powietrza atmosferycznego odorów z Podczyszczalni Ścieków, Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 18 oraz Wskazanie rozwiązań, które skutecznie ograniczą uciążliwość zapachową.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty:

[…]
Dokonywano pomiaru pH ścieków w godzinach w których podczyszczalnia nie powinna w ogóle pracować i nie powinno być żadnego odpływu z oczyszczalni.
[…]
Część zbiornika, w której znajduje się do niego dojście, oddzielona jest od hali podczyszczalni prowizoryczną folią. Stąd też odory mogą swobodnie przedostawać się bezpośrednio do hali a część przez otwór w stropie, którym spływają do zbiornika ścieki po sicie do „hermetycznego” pomieszczenia z sitem. Zbiornik sam nie jest zhermetyzowany i nie posiada własnej wentylacji nawiewno-wywiewnej, co powinno mieć miejsce.
[…]
Pomieszczenie to stwarza duże niebezpieczeństwo dla obsługi, gdyż wydzielają się do niego gazy (sita wstępne lub kraty na oczyszczalniach komunalnych są jednym z największych źródeł odorów).
[…]
W hali panuje potworny odór, pozostający na ubraniu i po wyjściu z niej jest silnie wyczuwalny przez ok. 2 godziny. Stwarza dyskomfort ale i zagrożenie dla obsługi.
[…]
System zastosowanych biofiltrów nie przynosi efektów.
[…]
Ponadto mierzenie stężenia siarkowodoru (który najczęściej może być markerem emisji odorów) przy poborze powietrza pod stropem hali jest niemiarodajne. Siarkowodór jest gazem cięższym od powietrza. Pod stropem można mierzyć, ale stężenie metanu.
[…]
Pomiary emisji z wybranego źródła technologicznego przeprowadzone przez firmę EKONORM wykazują (tylko 3 składniki odorowe: siarkowodór, amoniak i disiarczek dimetylu) bardzo małe wielkości emisji. Czy to w ogóle dotyczy podczyszczalni.

Brakuje niestety informacji w jakich warunkach pracy podczyszczalni były wykonywane pomiary, a więc jaki był dopływ ścieków do oczyszczalni, czy były dopływy maksymalne czy pracowało sito, czy pracowała część osadowa (wirówka, transporter osadu, transporter z sitek, czy bramy hali był otwarte, a może w tym czasie wywożono osad).

Może omyłkowo przekazano mi materiały badań innego źródła

Praktycznie można stwierdzić, że dotychczasowe rozwiązania antyodorowe się nie sprawdziły i należy doprowadzić do systemowego rozwiązania problemu.
[…]
Jest to niezwykle ważne, ponieważ niektóre związki siarki, jak siarkowodór oraz merkaptany, mogą powodować poważne schorzenia lub nawet śmierć.
[…]
W hali powinny być zainstalowane niezwłocznie czujniki siarkowodoru […] Jeśli w powietrzu są inne gazy, to stężenie tlenu jest obniżone. Poniżej 16% grozi uszkodzeniem mózgu.
[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Urzędnicy Miasta Rzeszowa chronią Res-Drob przed oceną oddziaływania na środowisko

Zapoznaliśmy się z ekspertyzą techniczną wybudowanej bez pozwolenia na budowę podczyszczalni ścieków w Res Drobie. Przypomnijmy że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa zakwalifikował przebudowę magazynu opakowań, który niegdyś znajdował się w budynku obecnej podczyszczalni jako rozbudowę instalacji do uboju drobiu. W związku z czym nakazał Res Drobowi uzyskanie stanowiska organu ochrony środowiska – w tym przypadku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa czy ekspertyza powinna być wykonana w oparciu o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mamy w centrum Rzeszowa jedyną ubojnię drobiu w województwie Podkarpackim i jedną z największych w Polsce, ściśle otoczoną miejską wielorodzinną zabudową i nigdy nie wykonano oceny oddziaływania na środowisko! O tym cały czas głośno mówimy od momentu założenia naszego Stowarzyszenia.

Już w 2003 r. kontrola przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa w Zakładach Res-Drob ustaliła, że należy wykonać ocenę oddziaływania przedmiotowego zakładu na środowisko w związku z uciążliwościami wynikającymi z działalności gospodarczej prowadzonej w Zakładach Res-Drob. Zakład został zobowiązany do wykonania przeglądu ekologicznego w terminie do 30.11.2003 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował już 15 lat temu 10.12.2003 r., że przedłożone przez zakład materiały nie spełniają wymogów, jakie powinny być zawarte w przeglądzie ekologicznym. W związku z powyższym zobowiązanie zawarte ww. decyzji obowiązuje w dalszym ciągu.

We wrześniu 2014 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonali oględzin zakładu w tym podczyszczalni ścieków nie zauważając, że został przebudowany dawny budynek opakowań na podczyszczalnię ścieków, który nie spełnia żadnych kryteriów pod względem technologicznym jak i jakościowym.

Z niewiadomych dla nas przyczyn Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa do dnia dzisiejszego utrzymuje stanowisko, że nie doszło do przebudowy podczyszczalni ścieków i nie jest wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.

W stanowisku Prezydenta Miasta Rzeszowa z 26 września 2018 (SR-II.6220. 1.28.2018) prezydent Andrzej Gutkowski po raz kolejny utrzymuje że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się wyłącznie na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. Więc urząd nie ma środków prawnych by zmusić Res Drob do wykonania takiej oceny. To oczywiście nieprawda!

To oburzające stanowisko miasta zostało właśnie kolejny raz zakwestionowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa. W piśmie z 16 października 2018 roku w oparciu o przytoczone orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach, stwierdza że: „decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się zasadniczo dla przedsięwzięcia planowanego, a w wyjątkowych przypadkach służyć ona może wypełnieniu wymogów legalizacji przedsięwzięcia (art 48 p.b.) względnie doprowadzenia go do stanu zgodnego z prawem” oraz że „dopuszczalne jest prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji już zrealizowanej, niezależnie od tego, czy dla tej inwestycji toczy się postępowanie legalizacyjne”.

Dodatkowo w stanowisku z 16 października 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wskazuje że ekspertyza jest niekompletna i stanowi jedynie mocno ogólnikowy opis znajdujących się w podczyszczalni urządzeń bez oceny stopnia ich zużycia oraz poziomu zagrożenia przedsięwzięcia dla otoczenia. 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Skandaliczne odpowiedzi urzędników na zgłoszenia mieszkańców!

Na spotkaniu u Wicewojewody Podkarpackiego 19 lipca 2018 roku (relacja ze spotkania tutaj) otrzymaliśmy od miejskich i wojewódzkich urzędników zapewnienia, że od tej pory urzędy będą lepiej reagowały na zgłoszenia uciążliwości trudnego sąsiedztwa ubojni Res-Drob przez mieszkańców. Tak się jednak nie dzieje! 

Ostatnie odpowiedzi ubojni są utrzymane w jednakowym tonie i uznajemy je za szczególnie oburzające. Mają one na celu negowanie występowania zjawiska fetoru z zakładu Res-Drob. Urzędy nie podejmują jakichkolwiek starań by zdyscyplinować władze ubojni do przestrzegania zasad współżycia społecznego z mieszkańcami centrum Rzeszowa! Każda odpowiedź utrzymana jest w jednakowym tonie o czym już wielokrotne już informowali nas oburzeni mieszkańcy. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa na każde zgłoszenie o fetorze z ubojni, zwraca się do Res-Drobu o „wyjaśnienie”. Każde jak Państwo widzicie pisane jest identycznie. Urzędy przesyłają w odpowiedzi wyjaśnienie zakładu iż rzekomo w momencie zgłoszenia instalacja pracowała zgodnie z technologią zatwierdzoną przez prezydenta w pozwoleniu zintegrowanym.

 

Jednym słowem usiłuje się zniechęcić mieszkańców do zgłaszania naruszenia prawa jaką jest immisja zanieczyszczeń na sąsiadujące z ubojnią działki.

Jest to postawa szczególnie oburzająca. Urzędy zamiast wyegzekwować przestrzeganie pozwolenia zintegrowanego zadowalają się wyjaśnieniem ubojni i na tym poprzestają! Podpowiadamy jak radzić sobie z tego typu skandalicznymi odpowiedziami: reagować – odpowiadać na bzdurne pisma w takim tonie!

W odpowiedzi można przesłać skopiowane z naszej strony oświadczenie:

Uważam Państwa odpowiedź z dnia (data, sygnatura pisma) za niewystarczającą, a co więcej skandaliczną i naruszającą elementarne zasady sprawiedliwości społecznej. Zamiast podjąć realne działania zadowalacie się Państwo odpowiedzią przedsiębiorcy, którą trudno, zwłaszcza w obliczu jego działań w ostatnich latach, uznać za obiektywną. To skandal by jedynym działaniem państwowego urzędu w celu wyjaśnienia podejrzenia zanieczyszczania środowiska przez zakład przemysłowy było zapytanie go o to,  uznanie uzyskanej nieprawdziwej odpowiedzi za wystarczający sposób rozwiązania problemu.

Odpowiedź ta jest nic nie wnosząca i nie rozwiązuje w żaden sposób zgłaszanego problemu.

Skoro rzekomo to nie Res-Drob był sprawcą wydobywającego się z okolic zakładu trudnego do zniesienia fetoru żądam wyjaśnienia tej sytuacji i ukarania sprawcy. Będę ponawiać moje zgłoszenie do czasu uzyskania rzetelnej i satysfakcjonującej odpowiedzi z Państwa strony.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Zapraszamy do zapoznania się z pismem które złożyliśmy u prezydenta

Publikujemy dokument złożony tydzień temu u Prezydenta Miasta Rzeszowa by każdy użytkownik internetu mógł się z nim zapoznać:

Pismo o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla spółki Res-Drob

Wszystkie pliki multimedialne są w chmurze, wystarczy kliknąć w odnośnik i film lub zdjęcie wyświetlą się. Właśnie w takich realiach żyją na codzień  sąsiedzi położonej w centrum Rzeszowa ubojni drobiu. Tak Res-Drob przestrzega zapisów pozwolenia zintegrowanego.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Złożyliśmy ważne pismo u prezydenta, zapraszamy na konferencję

W dniu dzisiejszym złożyliśmy w ratuszu w imieniu mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta ważny dokument:„Wniosek o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego dla firmy Res Drob”. Czas najwyższy na taki krok, gdyż problem pozostaje nierozwiązany od 15 lat. Pismo jest bardzo obszerne liczy 18 stron. Jest efektem trwającej półtorej miesiąca pracy zespołu osób, który przeanalizował masę dokumentów związanych z działalnością firmy. Zebraliśmy w nim i opisaliśmy wszystkie znane nam problemy związane z funkcjonowaniem zakładu Res Drob w tym także naruszenia prawa i liczne naruszenia pozwolenia zintegrowanego. Do pisma dołączyliśmy ponad sto materiałów fotograficznych i filmowych dokumentujących niezgodną z prawem działalność mieszczącej się w centrum naszego miasta ubojni. Dokument złożyliśmy również w celach informacyjnych do Wicewojewody Podkarpackiego, WIOŚ, Delegatury NIK i Samorządowej Komisji Odwoławczej.

Zapraszamy na konferencję prasową we wtorek 18 września o godzinie 11:00 na rzeszowskim rynku, podczas której przybliżymy mediom główne treści tego dokumentu jak również udostępnimy go razem z materiałami multimedialnymi.

Za jakiś czas plik zostanie też opublikowany na naszej stronie by każdy użytkownik internetu mógł się z nim zapoznać.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Ograniczenie produkcji spółce Res-Drob

Efektem naszych licznych działań i pierwszym naszym zdaniem prawidłowym działaniem ze strony Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa który wydał spółce Res-Drob pozwolenie zintegrowane, jest ograniczenie produkcji do 231 ton/dobę. Czy jednak decyzja z dnia 05.07.2018 r. znak: SR-VI.6223.53.2017 oznacza faktyczną poprawę losów mieszkańców położonych w ścisłym centrum miasta osiedli 1000-lecia i Króla Augusta?

Uważamy, że ograniczenie produkcji w zakładzie do 231 t/dobę jest rozwiązaniem absolutnie niewystarczającym.

Zakład nigdy nie produkował w maksymalnych dozwolonych przedziałach. W 2017 roku produkcja wynosiła średnio 240 ton na dobę. Ograniczenie do 231 ton/na dobę będzie realnie zmniejszało produkcję o 3-4% w stosunku do wielkości z ubiegłego roku przy czym zauważyć należy, że do września 2017 r. zakład rozpoczynał pracę od godziny 3 w nocy automatycznie wydłużony czas pracy w ubojni przenosi się na zwiększoną produkcję.

Realna poprawa warunków życia mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta będzie miała miejsce gdy produkcja zostanie zmniejszona o 20-30% w stosunku do roku ubiegłego i nie zgadzamy się by wyznacznikiem właściwym do jej zmniejszenia był maksymalny przerób podczyszczalni ścieków, jak ma to miejsce w tej chwili.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Res Drob na sesji Rady Miasta Rzeszowa i spotkanie z mieszkańcami

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta, a także innych mieszkańców naszego miasta którzy nie zgadzają się na niszczenie i zatruwanie centrum naszego miasta przez zakłady drobiarskie Res Drob o przyjście 19 czerwca 2018 roku do ratusza na sesję Rady Miasta Rzeszowa. Temat nie kończących się problemów z ubojnią drobiu wraca pod obrady. Sesja zaczyna się o 8:30.

Zapraszamy Państwa także na spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000-lecia w czwartek 21 czerwca o godzinie 18:00 na którym poinformujemy mieszkańców o naszych dotychczasowych działaniach oraz o planach na przyszłość.

Wracamy również do tematu samowoli budowlanej w Res Drobie czyli nie zalegalizowanej, lecz ciągle działającej podczyszczalni ścieków. Miasto Rzeszów przedłużyło Res Drobowi termin legalizacji samowoli budowlanej z 31 maja 2018 do końca września 2018 roku!

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Z Res-Drobu nadal śmierdzi, a oczyszczalnia działa bez zezwoleń

Temperatury na zewnątrz znacznie się zwiększyły i pięknie świeci słońce. Aż się prosi by trochę więcej przebywać na zewnątrz, tymczasem na osiedlu 1000-lecia i Króla Augusta, cuchnący problem Res-Drob wrócił pełną parą! Nadal jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce w centrum którego działa ubojnia drobiu mogąca „przetwarzać” 500 ton żywych kurczaków na dobę.  Prawdziwa Stolica Innowacji. Miasto co prawda jesienią powołało specjalny zespół roboczy do walki z fetorem, a w zimie problem z zatruwaniem, przez Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o., powietrza w centrum Rzeszowa odrobinę zmalał. Jednak w chwili obecnej efekty pracy nad likwidowaniem fetoru z ubojni są takie, że po wzrostach temperatury powietrza na zewnątrz nie da się wytrzymać, tak koszmarnie śmierdzi. Problem jest więc nadal zupełnie nierozwiązany.

Oczyszczalnia ścieków Res-Drob działa nielegalnie od 2013 roku

Co ważne, okazało się że leżąca na terenie Res-Drob oczyszczalnia ścieków działa niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i to od 2013 roku, co podczas kontroli mającej miejsce w listopadzie 2017 roku stwierdził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa i z urzędu rozpoczął w tej sprawie postępowanie administracyjne.

W piśmie od Powiatowego Inspektoratu możemy przeczytać, zakres wykonanych robót (między innymi wykonano ścianki żelbetowe, rurociągi kanalizacyjne, instalację elektryczną do zasilania pomp, oraz zrobiono wentylację czyli przebudowano budynek spełniający wcześniej funkcje magazynu opakowań na podczyszczalnię ścieków)  oraz informację że inwestor, którym były Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o dokonał wyżej wymienionych robót bez pozwolenia na budowę wydanego przez organ administracji  architektoniczno-budowlanej. Inspektorat dał Res-Drobowi czas do 31 maja 2018 roku na dostarczenie ekspertyzy technicznej określającej jakość robót budowlanych na działkach położonych w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inspektor stwierdza, że w tym przypadku doszło do przebudowy instalacji do uboju drobiu

Jednocześnie urząd wskazuje że w tym przypadku doszło do przebudowy instalacji do uboju drobiu. W związku z tym inwestor czyli Res-Drob musi wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa o decyzję w sprawie obowiązku wykonania przez Res-Drob oceny oddziaływania na środowisko. Jak do tej pory Res-Drob nie zwrócił się do Wydziału Ochrony Środowiska z prośbą o decyzję w tej sprawie.

Ważne pytanie do Prezydenta Miasta

Wcześniej miasto utrzymywało, że nie dochodziło do rozbudowy instalacji do uboju drobiu i dlatego nie miało obowiązku wystąpić o dokonanie takiej oceny. Teraz inspektorat stwierdza że jednak do rozbudowy doszło w związku z tym pojawia się możliwość nałożenia na zakład obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Miasto Rzeszów ma wreszcie możliwość zadziałania na korzyść mieszkańców miasta, wyborców i podatników, i nałożyć na ubojnię drobiu w centrum miasta obowiązek przedłożenia takiego raportu.

Czekamy więc na rozwój sytuacji i będziemy stale ją monitorować i Państwa o niej informować.

 

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam