Co udało się zrobić Stowarzyszeniu Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów przez dwa lata działalności

Poniżej prezentujemy  listę działań i osiągnięć naszego Stowarzyszenia Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów, podsumowującą dwa lata funkcjonowania.

 • Rozmawiamy z mediami: odkąd zaczęliśmy się zajmować problemem ubojni RES-DROB, ilość medialnych publikacji na ten temat w dwu ostatnich latach, wzrosła do około 40 artykułów i programów telewizyjnych rocznie. We wcześniejszych latach, było ich maksymalnie kilkanaście rocznie.
 • Udało nam się zainteresować tematem ubojni w centrum Rzeszowa dwie telewizje ogólnopolskie – temat był dwa razy poruszany na antenie ogólnopolskiej.
 • We wrześniu 2017 roku zorganizowaliśmy pod zakładami drobiarskimi manifestację “Stop fetorowi i RES-DROBowi” w której wzięło udział kilkuset mieszkańców Rzeszowa.
 • W grudniu 2017 roku zebraliśmy 1.053 podpisy pod „Wykazem obywateli, którzy udzielają poparcia do złożenia pozwu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB z o.o.”.
 • W kwietniu 2018 roku, Stowarzyszenie złożyło do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział I Cywilny przeciwko ubojni RES-DROB pozew cywilny o zaniechanie immisji .
 • Wzięliśmy udział w kilkudziesięciu spotkaniach z lokalnymi władzami: między innymi z Wojewodą i Wicewojewodą Podkarpackim i licznymi instytucjami mu podległymi, Prezydentem Miasta Rzeszowa i licznymi instytucjami mu podległymi, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Ze strony instytucji prowadzących kontrole w zakładzie RES-DROB w spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele m.in.: Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i MPWiK.
 • Napisaliśmy setki pism do lokalnych i ogólnopolskich instytucji.
 • Wielokrotnie występowaliśmy o udostępnienie dziesiątków dokumentów dotyczących RES-DROB w trybie informacji publicznej.
 • Udało nam się częściowo zaktywizować mieszkańców ilość zgłoszeń uciążliwości generowanych przez zakład znacznie wzrosła w ostatnich dwóch latach.
 • Stowarzyszenie złożyło dwa zawiadomienia do prokuratury i jedno zawiadomienie do CBA.
 • We wrześniu 2018 roku złożyliśmy obszerne 18-stronicowe pismo o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego do Prezydenta Miasta poparte obszerną dokumentacją fotograficzną i filmową. Prezydent Miasta Rzeszowa obecnie prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia ubojni drobiu RES-DROB pozwolenia zintegrowanego.
 • Codziennie monitorujemy bieżącą działalność zakładu, rejestrujemy i dokumentujemy przykłady łamania pozwolenia zintegrowanego.
 • Posiadamy swoje media społecznościowe i stronę internetową na których publikujemy dokumenty, media i nasze opinie oraz komentarze związane ze sprawami którymi się zajmujemy.
 • Wszystko to robimy społecznie, własnymi siłami nie otrzymując żadnego wsparcia finansowego.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia eksperta dotycząca naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla RES-DROBU

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też zdaniem biegłych podczas jej użytkowania łamane są normy i procedury. Pamiętajmy, że coś takiego funkcjonuje w ścisłym centrum Rzeszowa i otoczone jest ściśle zabudową mieszkaniową!

Jako czwartą prezentujemy opinię dot. naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp z o.o. w Rzeszowie.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

[…]

Analiza zużycia wody w miesiącu maj 2018 r. wykazała, że ilość wykorzystanej wody wodociągowej kształtowała się na poziomie od 205 do 1350 m3/d, przy średniej wartości 1008,2 m3/d […] Odnotowano aż 10 przypadków przekroczenia wartości Qdmax=1200 m3/d określonej w Decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015 r. […], co stanowiło 45% wszystkich obserwacji w miesiącu, czyli niemal połowa!

[…]

Z kolei obciążenie hydrauliczne instalacji kształtowało się na poziomie od 97 do 120%, średnio 108%, co wskazuje że podczyszczalnia mimo zbiornika retencyjnego funkcjonowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego.

[…]

W analizowanym okresie podczyszczalnia ścieków przemysłowych nie funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą wyniki kontroli. Zarówno wyniki pomiarów dobowych, jak również wyniki badań tzw. prób chwilowych ścieków pobieranych w różnych porach funkcjonowania obiektu (godz. 9-15.20), czyli w czasie normalnej pracy zakładu, wykazały ponadprzeciętne przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji. Z technologicznego punktu podczyszczalnia powinna zapewniać stabilne oczyszczanie ścieków podczas eksploatacji w ujęciu dobowym, a ponadnormatywne przekroczenia mogą pojawiać się jedynie okazjonalnie. Tutaj niemal podczas każdego pomiaru (75% obserwacji) odnotowywano przekroczenia wartości wskaźników zanieczyszczeń.

[…]

Analiza powyższych wyników wskazuje, że eksploatator nadal nie nadzoruje i eksploatuje obiektu instalacji podczyszczalni ścieków w sposób kompetentny! Ponownie można tutaj mówić o pewnych zaniedbaniach technologicznych, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach jakościowych ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Wyniki badań nadal negatywnie obrazują funkcjonowanie instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych.

[…]

Instalacja dezodoryzacji w obiekcie podczyszczalni ścieków nie jest eksploatowana prawidłowo, bowiem brak jest nadzoru nad emisją uciążliwych odorantów.

[…]

Lakoniczne wyjaśnienia o niedostępności w Polsce laboratorium badawczego do pomiarów emisji zanieczyszczeń złowonnych z biofiltrów, w przekonaniu sporządzającego Opinię, jest brakiem chęci wykonania badań samokontrolnych.

[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam