Opinia eksperta dotycząca systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też zdaniem biegłego dochodzi do notorycznego łamania norm i procedur. Pamiętajmy że coś takiego funkcjonuje w ścisłym centrum Rzeszowa 300 m od Galerii Rzeszów.

Jako trzecią prezentujemy opinię dot. systemu podczyszczania ścieków w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

[…]

Opracowanie dotyczące inwentaryzacji kanalizacji ścieków surowych […] wykonane błędnie: zawiera nieprawdziwe informacje w zakresie schematu technologicznego oraz rzutu instalacji, co zostało potwierdzone podczas rozprawy w dniu 28 listopada 2017 r.

[…]

Oczyszczalnia pracowała w warunkach przeciążenia hydraulicznego. Średnie obciążenie hydrauliczne instalacji wynosiło 103%. Odnotowano jednak przypadki występowania przepływu ścieków 2-krotnie wyższego od przepustowości nominalnej instalacji!!!

Odnotowano wielokrotnie przekroczenia wymagań prawnych w zakresie dopuszczalnej ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do miejskiego systemu kanalizacji […]. Od stycznia do października 2017 r. przepływy ścieków powyżej wartości dopuszczalnej 1200 m3/d wystąpiły 30 razy.

[…]

Ilość ścieków przemysłowych z firmy RES_DROB stanowi średnio 2,5% udziału wszystkich ścieków dopływających do rzeszowskiej oczyszczalni. Biorąc pod uwagę cały system kanalizacyjny w Rzeszowie to ten udział ścieków z przemysłu drobiarskiego jest znaczący.

[…]

[…] z technologicznego punktu oczyszczalnia nie funkcjonowała prawidłowo, o czym świadczą wyniki kontroli przeprowadzonych przez MPWiK w 2017 r. Wyniki badań tzw. Prób chwilowych ścieków pobieranych w różnych porach funkcjonowania obiektu ( godz. 7-14) wykazały ponadprzeciętne przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych odprowadzanych do kanalizacji.

[…]

Przedstawiona konfrontacja danych negatywnie obrazuje funkcjonowanie instalacji do podczyszczania ścieków przemysłowych. Z technologicznego punktu podczyszczalnia powinna zapewniać stabilne oczyszczanie ścieków podczas eksploatacji w ujęciu dobowym, a ponadnormatywne przekroczenia mogą pojawiać się jedynie okazjonalnie. W tym przypadku nie można mówić o incydentalności.

[…]

Podczas wizji lokalnej w dniu 28 listopada 2017 r. odnotowano nieprawidłowe wykonanie odwodnienia liniowego z mycia samochodów transportowych, które dostarczają żywiec drobiowy […] Dodatkowo podczas mycia samochodów ciężarowych do podczyszczalni dostają się zanieczyszczania ropopochodne obecne w podwoziu samochodów.

[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia ekspertki w zakresie zgodności eksploatacji podczyszczalni ścieków zakładu RES-DROB z założeniami projektowymi

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie w trybie informacji publicznej czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych stosownych decyzji! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa. Nie tylko jest nielegalnie postawiona ale też nie są przestrzegane żadne normy i procedury i coś takiego funkcjonuje w centrum Rzeszowa i na co dzień zatruwa nas fetorem.

Jako drugą prezentujemy opinię w zakresie zgodności eksploatacji zakładowej podczyszczalni ścieków Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB z założeniami projektowymi a także osiąganej efektywności w oczyszczaniu ścieków oraz utrzymaniu zasięgu uciążliwości odorowych.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty.

Posadzka na zbiorniku osadu była zanieczyszczona resztkami spadającymi z taśmociągu odprowadzającego zanieczyszczenia z sita, znajdującego się stropie zbiornika retencyjnego.

Na terenie podczyszczalni wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, który głównie powstaje przy wirowaniu osadu.

W związku ze skargami mieszkańców, Zakład wykonał dodatkowe przewody wentylacji mechanicznej, zakończone Biofiltrami typ KS-RE, wypełnione naturalnymi włóknami drewna, ale jest to niewystarczające.

Z piaskownika odprowadzany jest odciek do zbiornika retencyjnego, a osad powinien być wybierany okresowo ręcznie. Wg wyjaśnień przedstawiciela Zakładu ilość osadu jest niewielka, czego nie można było stwierdzić podczas oględzin. Piaskownik stwarza również problemy zapachowe.

[…]

Wraz z instrukcją eksploatacji oczyszczalni przekazany został wzór prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni […], jednak dziennik nie jest prowadzony. Brak odczytów przepływomierza, na podstawie których można określić ilość ścieków w m3/d doprowadzonych do flotatora. Brak danych dotyczących zużycia chemii, brak danych o ilości odwirowanego osadu. Wszystkie awarie i uwagi o pracy oczyszczalni powinny być wpisane w konkretnym dniu.

Powyższe dane są niezbędne do określenia prawidłowej eksploatacji podczyszczalni oraz stwierdzenia wykorzystania przelewu awaryjnego.

[…]

Wątpliwości budzi małe stężenie zawiesiny, gdyż nie ma to odzwierciedlenia w ilościach powstających osadów na oczyszczalni. Pobór prób nie odbywał się proporcjonalnie do ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, ale do odczytów wodomierza, czyli zużytej wody w Zakładzie.

[…]

Należy usprawnić sposób transportu skratek z sita, gdyż istniejący powoduje stałe zanieczyszczenie stropu zbiornika osadu resztami z sita, co jest trudne do sprzątania i jest dodatkowym źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam

Opinia eksperta w sprawie emisji odorów z podczyszczalni ścieków ubojni RES-DROB

Zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa o udostępnienie, w trybie informacji publicznej, czterech opinii dotyczących funkcjonowania podczyszczalni ścieków na terenie zakładów drobiarskich Res-Drob. Postanowiliśmy, że udostępnimy je na naszej stronie internetowej by każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł się z nimi zapoznać, a mieszkający w bliskim sąsiedztwie ubojni drobiu, mogli zdać sobie sprawę obok czego mieszkają i jak wielka jest skala nadużyć. Treść opinii wykonanych przez ekspertów znana jest pracownikom urzędu już od stycznia 2017 roku i do dnia dzisiejszego nie zdołali podjąć żadnych zdecydowanych działań! Opinie kosztowały około 6800 złotych i jak na razie ich wykonanie niczego nie zmieniło.

Jak już wiemy, podczyszczalnia ścieków została wybudowana bez pozwolenia na budowę a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Dzięki zapoznaniu się z opiniami, przekonacie się Państwo w jaki sposób podczyszczalnia na co dzień działa i dlaczego jest źródłem niszczącego nasze zdrowie fetoru.

Jako pierwszą prezentujemy opinię w sprawie przyczyn występowania uciążliwości dla otoczenia wskutek emisji do powietrza atmosferycznego odorów z Podczyszczalni Ścieków, Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich RES-DROB Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. M. Konopnickiej 18 oraz Wskazanie rozwiązań, które skutecznie ograniczą uciążliwość zapachową.

Klikając w link mogą zapoznać się Państwo z całą opinią, natomiast poniżej cytujemy najciekawsze fragmenty:

[…]
Dokonywano pomiaru pH ścieków w godzinach w których podczyszczalnia nie powinna w ogóle pracować i nie powinno być żadnego odpływu z oczyszczalni.
[…]
Część zbiornika, w której znajduje się do niego dojście, oddzielona jest od hali podczyszczalni prowizoryczną folią. Stąd też odory mogą swobodnie przedostawać się bezpośrednio do hali a część przez otwór w stropie, którym spływają do zbiornika ścieki po sicie do „hermetycznego” pomieszczenia z sitem. Zbiornik sam nie jest zhermetyzowany i nie posiada własnej wentylacji nawiewno-wywiewnej, co powinno mieć miejsce.
[…]
Pomieszczenie to stwarza duże niebezpieczeństwo dla obsługi, gdyż wydzielają się do niego gazy (sita wstępne lub kraty na oczyszczalniach komunalnych są jednym z największych źródeł odorów).
[…]
W hali panuje potworny odór, pozostający na ubraniu i po wyjściu z niej jest silnie wyczuwalny przez ok. 2 godziny. Stwarza dyskomfort ale i zagrożenie dla obsługi.
[…]
System zastosowanych biofiltrów nie przynosi efektów.
[…]
Ponadto mierzenie stężenia siarkowodoru (który najczęściej może być markerem emisji odorów) przy poborze powietrza pod stropem hali jest niemiarodajne. Siarkowodór jest gazem cięższym od powietrza. Pod stropem można mierzyć, ale stężenie metanu.
[…]
Pomiary emisji z wybranego źródła technologicznego przeprowadzone przez firmę EKONORM wykazują (tylko 3 składniki odorowe: siarkowodór, amoniak i disiarczek dimetylu) bardzo małe wielkości emisji. Czy to w ogóle dotyczy podczyszczalni.

Brakuje niestety informacji w jakich warunkach pracy podczyszczalni były wykonywane pomiary, a więc jaki był dopływ ścieków do oczyszczalni, czy były dopływy maksymalne czy pracowało sito, czy pracowała część osadowa (wirówka, transporter osadu, transporter z sitek, czy bramy hali był otwarte, a może w tym czasie wywożono osad).

Może omyłkowo przekazano mi materiały badań innego źródła

Praktycznie można stwierdzić, że dotychczasowe rozwiązania antyodorowe się nie sprawdziły i należy doprowadzić do systemowego rozwiązania problemu.
[…]
Jest to niezwykle ważne, ponieważ niektóre związki siarki, jak siarkowodór oraz merkaptany, mogą powodować poważne schorzenia lub nawet śmierć.
[…]
W hali powinny być zainstalowane niezwłocznie czujniki siarkowodoru […] Jeśli w powietrzu są inne gazy, to stężenie tlenu jest obniżone. Poniżej 16% grozi uszkodzeniem mózgu.
[…]

Dzieląc się tą infomacją pomagasz nam